دانلود تلقیح مصنوعی گوسفند و بز pdf - آموزش تلقیح مصنوعی در دام

دانلود تلقیح مصنوعی گوسفند و بز pdf - آموزش تلقیح مصنوعی در دام


دانلود تلقیح مصنوعی گوسفند و بز pdf - آموزش تلقیح مصنوعی در دام

عنوان فایل :  دانلود تلقیح مصنوعی گوسفند و بز 

شرح مختصر :

تلقیح مصنوعی یک روش تولید مثلی بوده که در آن اسپرم از حیوان نر گرفته می شود و به وسیله ابزار خاصی در دستگاه تناسلی حیوان ماده تخلیه می شود .بنابراین از تماس مستقیم بین حیوان نر و ماده جلوگیری می شود .برای طی این پروسه لازم است تکنیک های مورد نیاز به تکنسین های تلقیح مصنوعی و یا تیم تلقیح مصنوعی آموزش داده شود .در این جا سعی شده است ضمن تشریح اهمیت تلقیح مصنوعی در گوسفند و بز ،دستگاه تولید مثل در دام نر و ماده نیز توضیح داده شود .سپس در بخش های دیگر تجهیزات مورد نیاز و روش های لازم برای اسپرم گیری ،رقیق سازی و نگهداری اسپرم تا زمان تلقیح و تکنیک های تلقیح مصنوعی تشریح می شود .در بخش های پایانی نیز به شرایط مراقبت از دام پس از تلقیح مصنوعی پرداخته شده است .

 

 

این فایل شامل :

 pdf دانلود جزوه تلقیح مصنوعی گوسفند و بز در 220ص 

فهرست :

مقدمه ای بر تلقیح مصنوعی

اندام شناسی دستگاه تولید مثل حیوانات نر

دستگاه تناسلی حیوان ماده

فیزیولوژی تولید مثل در قوچ ها و بزهای نر

منی و خصوصیات آن

فیزیولوژی تولید مثل در گوسفند و بز

آماده کردن حیوان ماده برای تلقیح

آماده سازی حیوان نر فحل یاب

بررسی و آزمایش 

عکس از فایل: 

 

 تلقیح مصنوعی گوسفند- وسایل تلقیح مصنوعی گوسفندی - تلقیح مصنوعی گوسفندان اصفهان- تلقیح مصنوعی دام سبک- شرکت های تلقیح مصنوعی- تلقیح مصنوعی نژاد رومانف - قیمت اسپرم رومانف

خرید آنلاین